VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖSE

VARĖNA

TRUMPRAŠČIO PAVADINIMAS

Varėnos gyventojų aktyvinimas ir tarpusavio pagalbos skatinimas per bendrą kraštovaizdžio tvarkymą ir padarytų darbų išsaugojimą.

TRUMPRAŠČIO RENGĖJAI (ORGANIZACIJOS), AUTORIAI

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“; Aldona Stramkauskienė ir Liucijana Markevičienė

PROBLEMA

Varėnos miesto didelė problema yra kraštovaizdžio aplinkos tvarkymas ir  nuveiktų darbų priežiūra. Labai daug darbų rezultatų yra sugadinami, sulaužomi, suniokojami. Pasitaiko ir vandalizmo atvejų.

SANTRAUKA

Varėna –  rajono centras. Rajone gyvena apie 7 tūkstančius žmonių. Gyventojai sensta, nes jaunimas,  baigęs mokslus, išvažiuoja ieškoti geresnio uždarbio. Senyvo amžiaus žmonės tenkinasi išvykomis į parką, į labai gražiai tvarkomas Karloniškės ežero apylinkes. Buvo labai gražiai buvo sutvarkytas Dainų slėnis bei pakelė Žiežulio ežero link, bet jau kelintą kartą viskas tvarkoma iš naujo, nes jaunuoliai, neturėdami ką veikti, nuolat suniokoja. Pavyzdžiui, išlaužomos ir sugadinamos sutvarkytos pavėsinės, suoliukai ir staliukai. O juk buvo įrengtos labai gražios pavėsinės, primenančios voveraitę ar baravyką. Sveikesni seneliai pasivaikščioja ir Dainų slėnyje, ir takeliais prie Žiežulio ežero. Labai esame susirūpinę jaunimo požiūrio į gamtą ir mus supančią aplinką. Aplinka sutvarkyta išbūna tik keletą savaičių, kol vandalai ją suniokoja. Manome, kad tikslinga būtų aplinką tvarkyti visiems kartu ir įtraukti savanorių  šeimas, jaunimą, vaikus, tėvelius ir senelius. Tik taip galim apsaugoti sutvarkytą aplinką, nes tik tada kiekviena šeima jaus atsakomybę už savo darbo rezultatus.

ĮVADAS

Paskutiniu metu labai gražiai tvarkoma Karloniškės ežero aplinka. Prisodinta gėlių, sutvarkyti takeliai, pagaminta ir pristatyta suoliukų, numatyta ežero pakrantę apsodint krokais. Teritorija nemaža, ir reikia daug pastangų  paruošti žemę, apsodinti ir prižiūrėti  gėlynus, apsaugoti nuo niokojimo. Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ siūlo įtraukti į kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros darbus miesto bendruomenę, šeimas, vaikus, senelius. Bendradarbiaudamas su Varėnos senelių globos namais, specialiosios mokyklos auklėtiniais (sutrikusio intelekto vaikais),Varėnos sporto centro klubu  ir neįgaliųjų draugija, klubas galėtų spręsti šią problemą.

Manome, kad savo rankomis krokus pasodinę seneliai, vaikučiai bei jų tėveliai ugdytų jaunimo atsakomybę, sąmoningumą ir puoselėtų  meilę nuveiktam darbui ir savo kraštui. Tikim, kad nepakils ranka suniokoti pačių pasodintų krokų ir kitų padarytų darbų. Seneliai, kurie dar gali dirbti po keletą valandų per dieną, galėtų padėti kai kuriuos darbus nudirbti.

PROBLEMOS AKTUALUMAS, APTARIMAS, DUOMENYS (LENTELĖS, DIAGRAMOS), ARGUMENTAI

Didžiausia bėda yra ta, kad sutvarkytos ir gėlėmis apsodintos teritorijos yra išmindžiojamos ir suniokojamos. Sutvarkyta teritorija praėjus vos keleriems metams atrodo visiškai netvarkyta. Todėl manome, kad įtraukę Varėnos miesto jaunimą ir vaikučius galėtume pasiekti gero rezultato.  Dėl to reikia keleto pamokėlių vaikučiams apie tai, kaip saugoti gamtą, ir kuo vaikai  patys galėtų prisidėti, kad Varėnoje būtų gražu.

Varėnoje veikia 2 mokyklos ir 3 vaikų darželiai. Manome, kad  paaiškinę vaikučiams ir įtraukę juos į gražinimo veiklas, (savo rankutėmis sodinti gėlytes),  gausim gerą rezultatą. Taip pat reikia ir jaunimą įtraukti į šią veiklą, kad Imtų savo rankomis padarytus darbus vertinti sąmoningai ir nelaužyti kitų žmonių darbų. Todėl šiai veiklai reikia:

 • Suburti kolektyvą.
 • Įtraukti socialiai pažeidžiamų grupių žmonės į bendruomenės veiklą.
 • Paruošti žemės plotus.
 • Apsodinti ežero pakrantę krokais.
 • Preventyviai mažinti vandalizmo apraiškas.
 • Skatinti senyvo amžiaus žmonės veikti bendruomenės labui.
 • Skatinti tarpusavio pagalbą šalia esančiam bendruomenės nariui.
 • Skatinti jaunimo, vaikučių ir senelių bendrystę, bendrai dirbant bendruomeninius darbus.

GALIMŲ PROBLEMOS SPRENDIMŲ APTARIMAS

Sprendime aktyviai dalyvauja Varėnos miesto sveikatingumo klubo „Ropė“ nariai, architektas ir savivaldybės darbuotojas, atsakingas už kraštovaizdžio tvarkymą.

Reikiami pokyčiai:

 • Suburti kolektyvą.
 • Surengti savanorių bendravimo su neįgaliais vaikais, seneliais ir jų šeimos nariais mokymus.
 • Nupirkti krokų sodinukus.
 • Kartu su Varėnos senelių globos namais, specialiąja mokykla ir Varėnos gyventojais bei Varėnos sveikatingumo klubo nariais (jų yra 45) surengti krokų sodinimo šventę.
 • Surengti socialiai pažeidžiamų žmonių išvyką į savivaldybę, pavyzdingai tvarkančią ir prižiūrinčią viešąsias erdves.
 • Sprendimui įgyvendinti reikia 6 mėnesių. Projektas turės tąsą.

IŠVADOS IR/AR REKOMENDACIJOS

Projektas, padedant savivaldybei ir suburtam kolektyvui, bus sėkmingai įgyvendintas ir turės tąsą, o aplinka bus tvarkoma ir puoselėjama.

KOMUNIKACIJOS PLANAS

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“, kartu su savivaldybės atstovais (architektu ir darbuotoju, atsakingu  už kraštovaizdžio tvarkymą) sudarys planą, kuriame numatoma  krokų sodinimo vieta, plotas, sodinimo ploto paruošimas, krokų sodinukų kiekis. Klubas per spaudą ir skelbimus informuos apie krokų sodinimo šventę rugsėjo mėnesį.

Buvo identifikuotas ir statistiškai pagrįstas aktualus tikslo grupėms vietos problemos ir jų sprendimus. Numatomą sustiprinti 45 vietos aktyvių piliečių ar NVO atstovų problemų indentifikavimo ir advokacijos įgūdžius jiems svarbiuose srityse. Varėnos miesto sveikatingumo klubas ,,Ropė‘‘ sukūrė iš aktyvių piliečių Varėnos mieste komandą, kurį prisidės prie Aplinkos tvarkymo bei  jos išsaugojimo. Komanda sukurtą  per renginį įvykusi liepos 7 d. iš sveikatingumo klubo narių  bei kitų organizacijų atstovu.  Šį komanda  palaikys ryšius su savivaldybe, visuomene, aiškins aplinkos išsaugojimo svarbą, atstovaus piliečių  idėjų palaikymą ir  advokaciją  bei organizuos krokų sodinimo šventę taip stiprinant, ugdant savivaldybės ir piliečių bendradarbiavimą bei gimtojo miesto šeimininko jausmą.

Numatyta surengti rugsėjo mėnesį krokų sodinimo šventę Karloniškių ežero pakrantėje, kur tėveliai su savo vaikučiais, paaugliais, mokiniais bei jų seneliais , klubo nariai bei  senelių namų gyventojai dalyvaus krokų sodinimo šventėje. Dalyvaujamoji veikla – savivaldybę piliečių komanda supažindina su idėja, savivaldybė skiria sklypą bendrai gyventojų veiklai. Manome, kad  savo rankomis pasodinti augalai bus saugomi, neniokojami, neraunami, o poilsiaviečių  suoliukai, bei įrenginiai nebus laužomi.

DALYVIAI

Varėnos miesto sveikatingumo klubo savanoriai, Varėnos senelių globos namai, Varėnos specialiosios mokyklos auklėtiniai, Vaikų lopšelis darželis „Pasaka“. Varėnos sporto centras ir  miesto gyventojai su vaikučiais, tėveliais ir seneliais.

KOMUNIKACIJA

 1. Bendrosios nuostatos


1.1 
Komunikacija yra neatsiejamaprojekto įgyvendinimo dalis. Projekto vykdytojas ir partneriai turi laiduoti, kad informacija apie projektą pasiektų kuo didesnę Varėnos rajono savivaldybės gyventojų dalį. Visavertis viešinimas laiduoja paramos skaidrumą, informuoja visuomenę apie projekto vykdymo veiklą ir projekto finansus.

2. Projekto komunikacijos planas

2.1. Projekto komunikacijos planas parengtas informuoti visuomenę apie projekto eigą; plane numatytos viešinimo veiklos.

2.2. Minimali būtina informacija viešinimo plane: paskleisti žinią apie projekto vykdymą socialiniame tinkle Facebooke ir Varėnos rajono laikraštyje „Merkio kraštas“.

2.2.1. Viešinimo tikslai ir tikslinės grupės.

Tikslas: supažindinti tikslinės grupės asmenis su projekto tikslais; sudominti tikslinės grupės asmenis projekto rezultatu, įtikinti projekto nauda ir motyvuoti juos dalyvauti projekte.

Sveikatingumo klubas nori pakeisti jaunimo  ir paauglių požiūrį į aplinkos išsaugojimo, puoselėjimo bei teritorijų tvarkymo Varėnoje nauda, skleidžiant žinią apie projekto eigą rajono laikraštyje „Merkio kraštas“ ir socialiniame tinkle Facebook.

2.2.2. Varėnos sveikatingumo klubas „Ropė“ numatys viešinimo ir informavimo strategiją, informacijos turinį ir sklaidos veiklas ir priemonės bei trukmę. Pavyzdžiui, sveikatingumo klubas „Ropė“, savivaldybės darbuotojų padedami, 2022 metų liepą numato surengti renginį „Aplinkos puoselėjimas Varėnos mieste“.

2.2.3. 2022 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. numatome projekto propagavimo renginį Varėnos rajono taryboje, kuriame dalyvaus Vilniaus Politikos analizės instituto darbuotojai, savanoriai, NVO ir kitų projektą remiančių organizacijos atstovai.

2.2.4. Sveikatingumo klubas „Ropė“ 2022 m. rugsėjį Varėnoje numato surengti Krokų sodinimo šventę.

2.2.5. Siekdami tikslines grupes informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus, svarbiausių projekto veiklų pradžią ir pabaigą, rengsime seminarus suinteresuotosioms projekto šalims.

2.3. Informaciją apie projekto eigą reguliariai skelbsime  socialiniame tinkle Facebook.

3. Komunikacijos plano įgyvendinimas

3.1. Projekto partneriai garantuoja, kad:

a) visos plane numatytos viešinimo veiklos bus įgyvendintos iki projekto pabaigos;

b) informacinis stendas bus pastatytas projekto įgyvendinimo vietoje – Varėnos seniūnijos pastato fojė.

JĖGŲ ŽĖMĖLAPIS: ĮTAKA/INTERESAS

Problemos sprendimo advokacija pasireiškia per vietos nevyriausybines organizacijas, kurios geriausiai suvokia esamą savivaldybės problemą ir ją geba iškelti, pasiūlyti sprendimus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo.  Todėl dažnu atveju sveikatingumo klubas Ropė, siekdamas veiksmingos advokacinės veiklos, palaiko nuolatinį dialogą su savivaldybių administravimo subjektais. Vietos savivaldoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos taip pat prisideda prie geros valdysenos principų įgyvendinimo, todėl pasižymi greitu reagavimu į susidariusias krizes, t. y. reaguojama į konkrečias, staigias ekstremalias situacijas, sutelkiant didžiąją dalį esamų išteklių. Suvokiant organizacijų dydį, verta pastebėti, kad NVO sektoriuje didelę įtaką daro finansavimas, kuris yra pagrindinis nevyriausybinių organizacijų gyvavimo variklis. Siekiant sėkmingo advokacijos įgyvendinimo, tikslinga advokacijai numatyti atskirą lėšų dalį, tačiau tik retai NVO gauna finansavimą konkrečiai advokacijai; todėl dažniausiai advokacijai skiriama mažiau lėšų nei reikėtų. Tad tokiu atveju advokacijos įgyvendinimui pasitelkiamas bendruomenės kūrybingumas, naudojant piliečių gabumus, siekiant gauti individualias rėmėjų aukas bei narystės mokesčius. Nepaisant to, vietos savivaldoje veikiančios NVO siekia veikti aktyviai ir  savarankiškai. Atsižvelgiant į ribotus išteklius ir jų panaudojimo galimybes bei pripažįstant, kad nevyriausybinių organizacijų perėjimas prie atstovavimo yra ribotas dėl vienkartinio veiklos poveikio, tačiau taip susidaro NVO tradicija dirbti vietos savivaldoje geriau atliepiant gyventojų poreikius, kuriant prieraišumą ir gyvenamosios aplinkos puoselėjimą.

Didelė Varėnos savivaldybės problema yra parkų, dviračių ir poilsio takų tvarkos palaikymas. Į jų sutvarkymą įdedama daug darbo ir lėšų, o per metus kitus aplinką barbariškai suniokoja neatsakingi gyventojai.

Sprendžiant šią problemą, Varėnos miesto sveikatingumo klube „Ropė“, buvo atlikta šio aplinkos niokojimo reiškinio analizė ir nustatytos problemos sprendimą palaikančios (stiprinančios) bei prieštaraujančios (silpninančios) interesų grupės.

Viešindamas projektą, Varėnos miesto sveikatingumo klubas ,,Ropė“, sudarė ir įvertino  problemos sprendimo jėgų lauką. Visi klubo narai idėją palaiko. Klubo idėją palaiko ir rajono politikai, miesto gyventojai, kai kurios  privačios įmonės.  Skeptiškai idėją vertina savivaldybės tarybos opozicija, Varėnos miesto seniūnija, Varėnos miesto mokyklos.

Labai didelę įtaką sprendimams turi savivaldybės palaikymas.  Savivaldybės tarybos nariai atstovauja kelioms skirtingoms partijoms, kurių  nuomonės labai skiriasi. Kartais vieni kitų negirdi, ir idėjos žūsta. Todėl labai reikia visos savivaldybės palaikymo projektui. Per pokalbius įtikinėdami savivaldybės administracijos atstovus ir  gyventojus, laimėsime jų palaikymą ir pasieksime gerų rezultatų. O įvykdę projektą labai pagražinsime aplinką, atsiras ir išliks krokų laukas Karloniškės  ežero pakrantėje.

Daug pastangų turės įdėti Varėnos seniūnija, kuriai teks spręsti iškilsiančias teritorijos tvarkymo problemas bei priimti reikiamus sprendimus. Sveikatingumo klubas „Ropė“ įveiks šiuos sunkumus  pokalbiais ir sumaniu įtikinėjimu.

Varėnos miesto mokyklos bei vaikų darželiai, bendradarbiaudami su Varėnos gyventojais atras ir sukurs stiprius ryšius, padėdami vieni kitiems, saugodami tėvelių ir senelių nuveiktus darbus.

Specialiosios mokyklos mokiniai įgaus gėlių sodinimo patirties, išmoks  bendrauti ir kartu džiaugtis. Manome, kad taip gerokai sumažės poreikis elgtis vandališkai.

Po renginio  „Aplinkos tvarkymas ir  puoselėjimas Varėnoje“ sustiprino palaikančiuosius, o prie jų prisijungė ir Varėnos miesto mokyklos, vaikų darželiai, Varėnos specialioji mokykla bei savivaldybės tarybos oponentai. Visos šios organizacijos jau pareiškė norą dalyvauti projekte. Prieštaraujančių projektui nebeliko.

Problemos sprendime dalyvaus:

Dar labai svarbu laimėti Varėnos gyventojų palaikymą, svarbu jų nenuvilti, padaryti darbus kaip pridera, kad džiaugtųsi vaikučiai, jų tevėliai bei seneliai. O bendras darbas kartu atneštų gerų prisiminimų bei skatintu saugoti savo rankom padarytus darbus.

VARĖNOJE SAVIVALDYBEI BENDRADARBIAVIMO GALIĄ RODO SENJORAI

Varėnos sveikatingumo klubas Ropė vienija senjorus. Projekto komanda susirūpino jaunimo požiūriu į gamtą ir mus visu supančią aplinką. Viešosios erdvės  sutvarkytos išbūna tik keletą savaičių, kol vandalai ją suniokoja. Niokotojams, o ir jų nesudraudžiantiems tėvams, turbūt atrodo, kad tai „niekieno žemė“, jie nesijaučia šio nuostabaus Lietuvos kampelio šeimininkais. Projekto dalyviai mano, kad tikslinga būtų aplinką tvarkyti visiems kartu ir įtraukti savanorių  šeimas, jaunimą, vaikus, tėvelius ir senelius. Tik taip galim apsaugoti sutvarkytą aplinką, nes tik tada kiekviena šeima jaus atsakomybę už savo darbo rezultatus. Taip ne tik sumažėtų atotrūkis tarp gyventojų ir savivaldybės valdžios, bet prisidėjusius prie aplinkos tvarkymo ne tik skatintų neniokoti savo rankomis puoselėjamos erdvės, bet prisidėtų prie jos saugojimo. Varėnos NVO jau įgyvendino bandomąją veiklą- savivaldybei nurodžius konkretų viešosios erdvės sklypą sukvietė daugelį NVO, Švietimo įstaigų, senelių namų gyventojus į krokų lankos sodinimą.  Aktyvūs Varėnos senjorai šiuo projektu rodo savivaldybės administracijai, kad aktyviau  bendradarbiaujant su gyventojais ir juos jungiančiomis NVO galima daug daugiau  nuveikti Varėnos ateičiai – kad Varėnoje gyvenantiems būtų jauku, o išvykusiems norėtųsi čia grįžti gyventi.

NUOTRAUKŲ GALERIJA