VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖSE

KUPIŠKIS

TRUMPRAŠČIO PAVADINIMAS

Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų ir jų asociacijų aktyvinimas

TRUMPRAŠČIO RENGĖJAI (ORGANIZACIJOS), AUTORIAI

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

PROBLEMA

NVO organizacijos veikia tik minimaliems organizacijos ir jos narių poreikiams tenkinti, kurie dažniausiai apima tik vienkartinius susitikimus (organizuojami keli susitikimai,  dažniausiai – išvykos).

Sukurtos NVO tarybos yra formalios, todėl nedalyvauja viešajame valdyme ir neatstovauja organizacijų interesams, nėra  aktyvių lyderių.

Kupiškio VVG šiame projekte siekia, kad Kupiškio rajono nevyriausybinės organizacijos ir jų asociacijos aktyviau dalyvautų rajono gyvenime, gyventojų socialinės gerovės bei aplinkos gerinime, valdžios institucijų priežiūroje.

SANTRAUKA

Kupiškio r. sav. seniūnijų 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, kaimo gyventojų skaičius siekė 11064 asmenis.

Gyventojų tankis (14,9 gyventojai 1 kvadratiniame kilometre) yra mažiausias Panevėžio apskrityje ir beveik 3 kartus mažesnis už Lietuvos vidurkį (42,8 gyventojas 1 kvadratiniame kilometre). 2021 m. pradžios migracijos saldo yra neigiamas (–68 žmonės), t. y. iš Kupiškio rajono išvyko 68 gyventojais daugiau nei atvyko. 2021 m. pradžioje pensinio amžiaus gyventojai (65  ir vyresni) sudarė 24,9 proc., nuo 0 iki 14 metų – 12,74 proc., 15–64 metų – 62,40 proc. Gyventojų užimtumas šalyje siekia 1 mln. 368 tūkst. (2021 m.), atitinkamai Panevėžio apskrityje – 92,3 tūkst., o Kupiškyje ­ 7,1 tūkst. (vyrų  – 3,9 tūkst., moterų – 3,2 tūkst.). Registruotų bedarbių 2022 balandžio mėn. buvo 1055, iš jų 498 vyrai ir 557 moterys. Vidutinis metinis jaunų (16–29 amžiaus)  bedarbių skaičius – 108 (2022 balandį). Senatvės demografinis koeficientas (pensinio amžiaus gyventojų skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų amžiaus) Kupiškio rajone yra 196 (visoje šalyje – 132, Panevėžio apskrityje 175, 2021 m. pradžioje).

ĮVADAS

Kupiškio r. sav. yra sukurtos šios organizacijos ir tarybos, vienijančios NVO ir galinčios dalyvauti viešajame valdyme:

 • bendruomeninių organizacijų taryba, (BOT)
 • nevyriausybinių organizacijų taryba, (NOT)
 • nevyriausybinių organizacijų koalicija, (NOK)
 • partnerystės organizacijos: Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono VVG, (VVG)
 • bendruomeninės organizacijos (rajone jų įregistruota 27), Kupiškio rajono bendruomenių sąjunga (BS)
 • kitos NVO (suburtos pagal veiklą, pobūdį, pvz., neįgaliųjų draugija, silpnaregių draugija, ir kt. ).


Šaltinis – https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/nevyriausybines-organizacijos_nvo.html

Nepavyko rasti duomenų, kiek rajone yra įregistruota NVO duomenų bazėse:

 (http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/nvo-duomenu-baze/) bei https://nvoatlasas.lt/.

PROBLEMOS AKTUALUMAS, APTARIMAS, DUOMENYS (LENTELĖS, DIAGRAMOS), ARGUMENTAI

Peržiūrėjus  informaciją (https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/nevyriausybines-organizacijos_nvo.html) apie  NVO asociacijų ir susivienijimų veiklą, darytina išvada, kad  jos yra sukurtos tik tam, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų (nes taip reikia), bet  jokios tiesioginės naudos šios tarybos rajono organizacijoms ar rajonui neteikia.

Apžvalga:

 • Bendruomeninių organizacijų tarybos (Toliau – BOT) tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų. Surengti 2 posėdžiai ( 2019 ir 2020 metais).
 • Nevyriausybinių organizacijų tarybos(Toliau – NOT) tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/99334140b54711ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-lrzsfqbso) – tekstas toks pat, kaip  BOT tikslo.
 • Nevyriausybinių organizacijų koalicijos (Toliau – NOK) tikslas – siekti glaudaus nevyriausybinių organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo, burti bendruomenes naudingiems darbams ir iniciatyvoms.


Bent 5 minėtų tarybų nariai priklauso dviem iš minėtų trijų tarybų.


BOT Veiklos planuose (2020/2021) nėra numatyta jokių veiklų, kurios  būtų susijusios su piliečių atstovavimu, interesų gynimu, pasiūlymu teikimu.

Tarybos veikla apsiriboja dalyvavimu renginiuose:

 • NOT: nėra informacijos apie tai, ką veikė ši taryba, kokius atliko darbus ar kokius teikė siūlymus.

Nurodytos NOT funkcijos, susijusios su piliečių įsitraukimu ir dalyvavimu:

8.2. Dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

8.3. Dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

8.4. Dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

8.5. Analizuoja nevyriausybinių organizacijų veiklos problemas ir poreikius, inicijuoja nevyriausybinių organizacijų ir / ar Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimus, seminarus ir mokymus nevyriausybinėms organizacijoms aktualiais klausimais; (šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/99334140b54711ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-lrzsfqbso)

 • NOK: nėra informacijos apie tai, ką veikė ši taryba, kokius atliko darbus ar kokius teikė pasiūlymus.

Asociacija, veikianti Kupiškio rajone, vienijanti sava­noriškai įstojusių rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Minėtų tarybų veikloje dalyvauja tik du bendruomeninių  organizacijų atstovai (Uoginių ir Skapiškio bendruomenių). Pastebėtina, kad tarybų ir koalicijų narių duomenys nėra atnaujinami, pasikeitus organizacijų vadovams.

 • BS


Rajone yra įregistruota  Kupiškio  rajono bendruomenių sąjunga (2008), kurios veikla nėra aktyvi, veikia tik formaliai, kadangi bendruomenės neįžvelgia sąjungos naudingumo.. Bendruomenių sąjungos ir NOK  persidengia savo veislos tikslai persidengia, bet nė viena organizacija, vienijanti NVO, nėra aktyvi.

 • Kupiškio miesto VVG (atstovauja 3 sektoriams): organizacijai priklauso 10 juridinių asmenų, valdybą sudaro 9 asmenys (3 valdžios, 3 verslo, 3 NVO atstovai).


Šaltinis: https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/nevyriausybines-organizacijos_nvo/kupiskio-miesto-vvg/kupiskio-miesto-vietos-zpfg.html

Vietos valdžios prisideda prie organizacijos veiklos,  mokėdama priedą už programos administravimą ir suteikdama darbo priemones.

Projektų įgyvendinimu skatinama partnerystė. Savivaldybė prie projektų įgyvendinimo prisideda lėšomis, jei paraiškas teikia NVO (tik investiciniams projektams, ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų).

Šaltinis: https://kvvg.lt/kvvg-valdyba/

 • Viena iš stipresnių rajono organizacijų yra Lietuvos Ūkininkų sąjungos Kupiškio skyrius, kurios pirmininkas yra Z. Aleksandravičius. Vadovas turi lyderio ir vadovavimo savybių, ir organizacija rengia įvairius susitikimus su vietos valdžios atstovais ir teikia svarstyti klausimus, dažniausiai susijusius su rajono infrastruktūra.

GALIMŲ PROBLEMOS SPRENDIMŲ APTARIMAS

 1. Bendra duomenų bazė apie rajone veikiančias NVO.
 2. Vieno langelio principas: teikiama vienoda informacija, ir ją pateikia kompetentingi asmenys.
 3. Veikiančių NVO tarybų stiprinimas, jų motyvavimas (stiprinami esami, o nekuriami nauji dariniai).
 4. Įtraukti į NVO tarybas jaunų asmenų.
 5. Rengti nuolatinius vietos valdžios susitikimus su NVO (bent ketvirtinius), kuriuose būtų svarstomi aktualūs NVO klausimai, teikiami tobulinimo siūlymai.

IŠVADOS IR/AR REKOMENDACIJOS

 • Pandemijos laikotarpis dar labiau paaštrino NVO pasyvumą ir nenorą įsitraukti į viešąjį valdymą.
 • Kai kurios organizacijos dubliuoja viena kitos veiklą; nėra aišku, kas už ką atsakingas (pvz., NVO koalicija, kaimo bendruomenių sąjunga, NVO taryba, Bendruomeninių organizacijų taryba).
 • Rajono NVO tarybos yra formalios, nedaro jokios įtakos sprendimams (nedalyvauja valdyme).
 • Nėra informacijos apie veikiančių NVO tarybų nuveiktus darbus arba informacija yra neprieinama.
 • Nėra aišku, kokia tvarka ir kaip sudaromos tarybos (tie patys asmenys dalyvauja keliose tarybose ar komisijose).
 • Rajone trūksta ar visai nėra entuziastų, kurie imtųsi lyderio vaidmens (arba ši veikla nėra patraukli, nes reikalauja daug asmeninio laiko ir kitų sąnaudų).
 • Didelė darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kaita savivaldybėje.
 • NVO neturi vieno bendro informacijos šaltinio: informacija išskaidyta, veikla nėra koordinuojama. Organizacijos neturi savivaldybės lygmens atstovo ryšiams su NVO ar bendradarbiavimo koordinatoriaus, nors jo prašoma nuo 2010 metų.

KOMUNIKACIJOS PLANAS

 • Bent du veiklos viešinimo straipsniai organizacijos svetainėje: https://kvvg.lt/
 • Vienas veiklos viešinimo straipsniai laikraštyje (rugpjūtį).
 • Susitikimai-diskusijos su rajono NVO (problemų analizė, sprendimų siūlymai, gegužės 31 d. ir birželio 7 d.). Po susitikimų pateikiamas apibendrinimas organizacijos svetainėje.
 • Baigiamasis projekto renginys. Numatomas rugsėjo 6-7 d. Kupiškyje, dalyvių skaičius 40–50.

KUPIŠKYJE DAUGUMA NVO YRA FORMALIOS IR TURI MAŽAI ĮTAKOS VIETOS VALDŽIOS SPRENDIMAMS

Kupiškio vietos veiklos grupė nustatė, kad rajone NVO organizacijos dažnai veikia tik minimaliems organizacijos ir jos narių poreikiams tenkinti, kurie dažniausiai apima tik vienkartinius susitikimus (organizuojami keli susitikimai, dažniausiai – išvykos). Sukurtos NVO tarybos yra formalios, todėl nedalyvauja viešajame valdyme ir neatstovauja organizacijų interesams, nėra  aktyvių lyderių. Todėl, Kupiškio VVG rekomenduoja savivaldybės administracijai motyvuoti ir aktyvinti vietos NVO, nediskriminuoti NVO ir teikti viešai visiems vienodai prieinamą,  viešą informaciją, o taip pat rengti nuolatinius vietos valdžios susitikimus su NVO (bent ketvirtinius), kuriuose būtų svarstomi aktualūs NVO klausimai. Šiuose susitikimuose pačios  NVO galėtų teikti viešosios politikos tobulinimo siūlymus. Nevyriausybinėms organizacijoms  Kupiškyje reikia visų pirma sudaryti bendrą duomenų bazę apie rajone veikiančias NVO.  Įtraukti į  NVO tarybas jaunų asmenų. Tiek savivaldybės, tiek ir pačių NVO pastangomis būtina stiprinti veikiančių NVO/bendruomenių tarybų kompetenciją,  svarbus jų motyvavimas (stiprinami esami, o nekuriami nauji dariniai). Tik taip NVO taps valdžios priežiūros organizacijomis, o ne vien dėl formalių įstatyminių reikalavimų įsteigtomis organizacijomis. Neabejotinai svarbu, kad rajone būtų palaikomas dalyvaujamasis savivaldybės biudžetas, o NVO gebėtų komunikuoti su vietos gyventojais apie identifikuotas problemas ir jų galimus sprendimus per vietos žiniasklaidą ir per socialinius tinklus.

NUOTRAUKŲ GALERIJA