VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖSE

BIRŽAI

TRUMPRAŠČIO PAVADINIMAS

„Gyvenimu alsuojantys Biržai“

TRUMPRAŠČIO RENGĖJAI (ORGANIZACIJOS), AUTORIAI

Jaunimo klubas „Žalias“; Merūnas Jurkonis

PROBLEMA

Iki šiol savivaldybėje trūksta proaktyvios investicijų pritraukimo strategijos. Taip pat kvalifikuotų specialistų, talentų pritraukimo plačios programos, darbo su reemigrantais, kviečiant sugrįžti ar atvykti gyventi į Biržus. Išlieka svarbus aspektas ir sudėtingo susisiekimo su rajono centru, smulkaus verslo vystymo paslaugų bei infrastruktūros stokos bei finansinio jaunimo neraštingumo klausimai lieka ilagalaikiai svarbūs ir trukdantys kurti tvaresnį regiono gerbūvį.

SANTRAUKA

Darbingo amžiaus jaunimui trūksta paskatų aktyviau prisidėti prie krašto ekonominės-socialinės plėtros, didėja taip pat ir darbingo amžiaus paramos gavėjų, kvalifikuotas jaunimas negrįžta kraštan, o senjorai patiria vis didesnius bendrus gyvenimo kaštus ir kenčia nuo nedraugiškos keleiviui ar interesantui viešojo gyvenimo infrastruktūros. Susidaro didelis disbalansas tarp investicijų į viešąją ir socialinių paslaugų infrastruktūrą ir savivaldybės biurokratinio aparato bei didėja viešąją vertę kraštui bei jo žmonėms kuriančių specialistų stoka – tuo tarpu savivaldos aparato korupcijos, nepotizmo ir neskaidrumo piliečiams lygis lieka tvariai aukštas.

ĮVADAS

Prieškovidiniu laikotarpiu atlikta ir Biržų rajono savivaldybės tarybos svarstyta rajono SSG analizė parodė, kad, nors rajone auga ūkio subjektų skaičius, patogi regioniniam verslui geografinė rajono padėtis šalia Latvijos pasienio ir jos sostinės Rygos, yra veikiančių nacionalinių mastu duonos, alaus gaminių didesnių verslo subjektų – tačiau čia taip pat yra mažiausios bei mažėjančios apskrityje materialinės  bei tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, neišplėtota smulkaus verslo, viešoji pėsčiųjų ir dviratininkų, šeimų ir asmenų poilsio infrastruktūra, nėra ilgalaikės palaikymo ir kitų skatinimo priemonių pritraukti veiklų bei darbingą krašto bei šalies jaunimą, mažiausias užimtumo, mažiausias apskrityje darbo užmokestis ir, viso to pasekoje, mažėjantis gyventojų skaičius, kuris vėlgi nedidina galimybių verslui plėtoti. Šitie svarbiausi neigiami faktoriai skatina patriotiškai nusiteikusius krašto piliečius kelti pagrindinį kritinį klausimą bet kuriai išrinktai rajono valdžiai  – kodėl iki šiol nėra plataus viešosios gyvenimo inrastruktūros, verslo skatinimo ir jaunų profesionalų pritraukimo kraštan investicijų ilgalaikio plano.

PROBLEMOS AKTUALUMAS, APTARIMAS, DUOMENYS (LENTELĖS, DIAGRAMOS), ARGUMENTAI

Šios strateginio investavimo į rajono demografinį, verslo ir žmogiškojo kapitalo atsinaujinimą bei tvarumą stoka yra iliustruojamos prieškovidiniu laikotarpiu atliktos rajono gyventojų nuomonės apklausos duomenimis, pagal kuriuos, pvz., kalbant apie viešąją transporto infrastruktūrą, blogiausiai vertinami šie aspektai:

 • Blogiausiai iš visų viešųjų paslaugų (patenkinimai) vertinamas viešojo susisiekimo prieinamumas Biržų rajone. Kai kurių seniūnijų (Vabalninko, Nemunėlio Radviliškio, Papilio) gyventojai šias paslaugas vertina nepatenkinamai;
 • Blogiausiai vertinamas vietinis keleivių pervežimas rajono teritorijoje;
 • Pagrindinė vietinio transporto paslaugų problema – per mažos paslaugų teikimo apimtys, tarpmiestinio transporto – nepatogūs maršrutai, tvarkaraščiai;
 • Dviračių takų tinklas nėra stipriai išplėtotas, trūksta jų rišlumo, jungčių su bendra dviračių takų sistema, kaimyninėmis savivaldybėmis (dviračių takai formuoti fragmentiškai);
 • Biržų rajone trūksta elektromobilių įkrovimo stotelės, bemotorio transporto priemonių dalijimosi punktų ir pan.


Sudėjus tokių ir kitų viešosios bei verslo infrastruktūros bei paramos stokas, svarbiausias strateginio planavimo didinti gyvenimo kokybę rajone ir jos tvermę pirmiausia jaunesniems žmonėms lemia, kad:

 • rajone mažėja bendras jaunimo skaičius – nekalbant apie iniciatyvią, veikliąją ir aukštesnio išsilavinimo jo dalį;
 • rajone pakankamai nedaug jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, visų pirmą jaunimo grupių tarpusavio koordinavimosi, debatų ir patirties mainų forumo ar apskrito stalo;
 • jauni žmonės gausiai migruoja į didžiuosius šalies miestus bei užsienį tiek studijuoti, tiek dirbti ir kurti šeimas;
 • Trūkstą tiek sąlygų, tiek progų paaugliams legaliai užsidirbti atostogų metu.

GALIMŲ PROBLEMOS SPRENDIMŲ APTARIMAS

 • Darbo gatvėje su jaunimu, mobilaus darbo su jaunimu stiprinimas;
 • Galimybė įkurti vaikų ir/ar jaunimo laisvalaikio centrą seniūnijose, kur tokių nėra arba juos plėtoti);
 • Bendruomenės traukos centrų, susibūrimo vietų plėtra (poreikis tam tikrose seniūnijose);
 • Jaunimo skatinimas atvykti dirbti ir gyventi į Biržų rajoną (skatinimas sugrįžti, pabaigus studijas);
 • Specialistų pritraukimo programa;
 • Vietos veiklos grupių veiklos skatinimas, stiprinimas ir plėtra, jų įgyvendinami projektai;
 • Informacijos sklaidos apie mieste veikiančias NVO, BO, JO didinimas;
 • Bendradarbiavimo BRSA, NVO ir BO skatinimas;
 • Savanoriškos veiklos plėtra (tolesnis palaikymas);
 • Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas, moksleivių darbo vasarą programos kūrimas;
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis (pvz. www.idialogue.lt, www.lyderiams.lt, ir pan.) padedant jaunimui verslumo srityje;
 • Vietos politikų aktyvus bendradarbiavimas su jaunimu.
 • Biržų r. seime atstovo reguliarus susitikimai su jaunimu.
 • Organizuoti reguliarius jaunimo informavimo renginius apie vietos politikos padėtį.

IŠVADOS IR/AR REKOMENDACIJOS

 • Rekomenduojama sukurti kvalifikuotų specialistų pritraukimo, darbo su reemigrantais programą.
 • Rekomenduojama sukurti verslo investicijų pritraukimo programą.
 • Gerinti visuomeninį susisiekimą su rajono centru.
 • Rekomenduojama sukurti vietinio verslo palaikymo/informavimo/bendradarbiavimo platformą, sklaidą apie verslo poreikius.
 • Rekomendacija į Biržų r. sav. strateginio plano įgyvendinimą įtraukti saugaus ir šeimai pritaikyto miesto planą, o ne tik koncentruotis, kaip patenkinti turistų ir verslo poreikius, kad vaikai galėtų saugiai vaikščioti gatvėmis. Miesto išplanavimą planuoti taip, kad atsirastų aiški turizmo zona, kuri netrikdytų gyventojų ramybės.
 • JRT sudaryti sąlygas ne tik moksleiviams, bet ir vyresniam jaunimui dalyvauti vietos savivaldoje, juos informuojant/mokant pilietiškumo pagrindų, įtraukiant į posėdžius. Ypatingai įtraukiant į tai Kultūros centrus, bibliotekas, kurie aktyviai veikia, bet savo planuose dažniausiai turi tik šventes, renginius bet ne edukaciją apie pilietiškumą;
 • Galiausiai svarbu įsteigti ir plėtoti Biržų regiono gyventojų piliečių asamblėjų bei dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų bei interesų advokacijos organizacinę platformą.

KOMUNIKACIJOS PLANAS

 • Projekto ir išvadų ir/ar rekomendacijų pristatymas Biržų r. JRK, JRT, AJE, AJC.

  Biržų JRK Facebook, kitose Biržų Facebook pasidalinimas.

  • Informacijos skleidimas socialiniuose tinkluose (Facebook);
  • Pasidalinimas informacija įvairiuose renginiuose, susitikimuose.
  • Viešinimas rajono spaudoje.

AR BIRŽAI TAPS GYVYBINGU REGIONU?

Biržų jaunimo klubas „Žalias“ išanalizavo miesto gyvybingumo situaciją savo regione ir nustatė, kad  Biržų savivaldybėje trūksta proaktyvios investicijų pritraukimo strategijos. Taip pat nėra kvalifikuotų specialistų, talentų pritraukimo programos, darbo su reemigrantais gairių, kviečiančių juos sugrįžti ar atvykti gyventi į Biržus. Sudėtingas susisiekimas su rajono centru, smulkaus verslo vystymo paslaugų bei infrastruktūros stoka bei finansinio jaunimo neraštingumo klausimai jau seniai yra aktualūs, bet sprendžiami nepakankamai aktyviai ir trukdo kurti tvaresnę regiono gerovę.

NVO rekomendavo Biržams pasirengti ir įgyvendinti sisteminę viešosios gyvenimo infrastruktūros, verslo skatinimo ir jaunų profesionalų pritraukimo bei investicijų ilgalaikę strategiją. NVO pasiryžusios ne tik aktyviai prižiūrėti valdžios institucijų veiklą, bet ir aktyviai prisidėti prie gyvybingesnių Biržų kūrimo.

NUOTRAUKŲ GALERIJA